متقاضی محترم لیست زیر شامل مناقصات در حال اجرای شرکت دانش و فناوری راهگشایان زمان می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

طراحی و استقرار سامانه توسط دفراز